Privacyverklaring van Profacts BV

Laatst bijgewerkt in december 2019

Profacts BV is een besloten vennootschap naar Belgisch recht met maatschappelijke zetel te Pauline van Pottelsberghelaan 12, 9051 Gent en ingeschreven onder nummer 0883.521.431.

Profacts is een bedrijf voor marktonderzoek dat werd opgericht in 2006. Als bedrijf voor marktonderzoek helpen we onze klanten vragen i.v.m. management te beantwoorden door gegevens (meningen, visies …) te vergaren bij consumenten. Bij het vergaren van deze gegevens zijn we er in de eerste plaats onder andere mee begaan dat we de privacy van de consumenten die deelnemen aan ons onderzoek respecteren. Profacts engageert zich om uw privacy te vrijwaren en te zorgen dat u uw persoonsgegevens blijft toevertrouwen aan Profacts. Tijdens uw interactie met ons deelt u mogelijk persoonlijke informatie met ons waardoor u als persoon kunt worden geïdentificeerd (bv. uw naam, e-mailadres, adres, telefoonnummer). Die staat bekend als “persoonsgegevens”.

1. Toepassingsgebied en aanvaarding van deze Privacyverklaring

Deze Privacyverklaring is van toepassing op de persoonsgegevens die we over u verzamelen voor marktonderzoek a.d.h.v. online- en/of offline vragenlijsten, telefonische bevraging en/of persoonlijke bevraging (face to face) en/of groepsdiscussies alsook persoonsgegevens die werden verkregen door derden en met toestemming werden overgemaakt aan Profacts BV voor voornoemde doeleinden. Door deel te nemen aan onze enquêtes of door uw persoonsgegevens aan ons te verstrekken, accepteert u de praktijken die in deze Privacyverklaring worden beschreven. Tenzij duidelijk en uitdrukkelijk vermeld in de uitnodiging tot deelname, garandeert Profacts dat onder geen omstandigheden individuele persoonlijke informatie of om het even welk soort contactinformatie (postadres, e-mailadres, telefoonnummer enz.) wordt verstrekt aan of gedeeld met klanten of derden, met als enige uitzondering de gegevensverwerker van Profacts (Combell Hosting en Platform One). De persoonsgegevens worden enkel behandeld en verwerkt door de beheersverantwoordelijke binnen Profacts (Operations Unit van Profacts). Profacts zal uw informatie nooit gebruiken voor andere doeleinden dan het onderzoek dat wordt omschreven in deze verklaring. Het staat u vrij uw deelname aan een bepaald onderzoek om welke reden dan ook te allen tijde te beëindigen.

2. Verzameling van persoonsgegevens

Profacts zal persoonsgegevens over u verzamelen voor marktonderzoek a.d.h.v. online- en/of offline vragenlijsten, telefonische bevraging en/of persoonlijke bevraging (face to face) en/of groepsdiscussies. Daartoe behoren ook elektronische en online-interacties met Profacts, onder andere via Sites van Profacts, het invullen van een digitaal formulier (via e-mail of op een website) en eventuele interacties offline via mondelinge bevraging (aan huis, op een centrale of andere locatie, in de straat of via telefoon) met Profacts. 

2.1 Gegevens die u rechtstreeks aan ons verstrekt

Dit zijn gegevens die u aan ons verstrekt met uw specifieke toestemming voor een opgegeven doeleinde, met inbegrip van:

 • Identificatie- en contactgegevens
 • Financiële gegevens
 • Persoonskenmerken
 • Fysieke aspecten
 • Informatie over uw levensstijl
 • Samenstelling van uw gezin
 • Vrijetijdsbesteding en interesses
 • Consumptiegewoonten
 • Woningeigenschappen
 • Scholing
 • Beroep en bezigheid
 • Locatie
 • Demografische informatie
 • Feedback als consument

2.2 Gegevens die we verzamelen tijdens uw interacties met Sites van Profacts

We gebruiken cookies en andere trackingtechnologie die bepaalde soorten informatie verzamelen tijdens uw interacties met Sites van Profacts.

2.2.1. Wat zijn Cookies?

Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw computer worden geplaatst door de websites die u bezoekt. Ze worden veel gebruikt om websites te laten werken, of efficiënter te laten werken, en om informatie te verstrekken aan de eigenaars van de website.

2.2.2. Hoe en waarom gebruiken we Cookies?

We gebruiken cookies om het gebruik en de functionaliteit van de Sites van Profacts te verbeteren en om beter te begrijpen hoe bezoekers gebruik maken van de Sites van Profacts en de hulpmiddelen en diensten die erop worden aangeboden. Cookies helpen ons om de Sites van Profacts af te stemmen op uw persoonlijke behoeften, om de gebruiksvriendelijkheid te verbeteren, feedback over klanttevredenheid te krijgen en om elders op het internet met u te communiceren.

2.2.3. Welke soorten cookies kunnen worden gebruikt op de Sites van Profacts?

We kunnen de volgende soorten cookies gebruiken op de Sites van Profacts:

Sessiecookies
Sessiecookies zijn tijdelijke cookiebestanden die worden gewist wanneer u uw browser sluit. Wanneer u uw browser opnieuw opstart en teruggaat naar de site die dit cookie heeft aangemaakt, behandelt de website u als een nieuwe bezoeker.

Permanente cookies
Permanente cookies blijven op uw browser staan totdat u ze manueel verwijdert of totdat uw browser ze verwijdert op basis van de duur die in het cookie is ingesteld. Deze cookies herkennen u als een terugkerende bezoeker.

Noodzakelijke cookies
Noodzakelijke cookies zijn strikt noodzakelijk voor de werking van een Site van Profacts. Ze stellen u in staat om te navigeren op de site en onze functies te gebruiken.

Cookies die informatie naar ons verzenden
Dit zijn de cookies die we op een Site van Profacts zetten en ze kunnen enkel worden gelezen door die site. Ze staan bekend als “First Party”-cookies.

In deze cookies worden geen persoonlijke gegevens opgeslagen. Deze cookies worden geregistreerd op uw harde schijf, tenzij u daar bezwaar tegen maakt. Uw webbrowser kan worden geconfigureerd zodat hij u waarschuwt wanneer een cookie wordt verzonden. U kunt ook te allen tijde de cookies op uw harde schijf verwijderen wanneer u dat wenst.

3. Persoonsgegevens van kinderen

Profacts verzamelt of vraagt niet bewust naar persoonsgegevens van kinderen jonger dan 15 jaar. Indien Profacts ontdekt dat het onbedoeld persoonsgegevens heeft verzameld van een kind jonger dan 15 jaar, zal het die persoonsgegevens uit zijn archieven verwijderen zodra dat redelijkerwijs mogelijk is. Profacts kan echter wel rechtstreeks van de ouder of voogd en dus met diens uitdrukkelijke toestemming persoonsgegevens van kinderen jonger dan 15 jaar verzamelen.

4. Waarom Profacts persoonsgegevens verzamelt en hoe het ze gebruikt

Persoonsgegevens kunnen enkel door Profacts worden verzameld en verwerkt met een van de volgende doelen: (1) inschrijvingen, uitnodigingen voor en deelname aan onze enquêtes; (2) marktonderzoek en statische doelen; (3) om groepsprofielen op te stellen (niet van afzonderlijke personen); (4) om ons in staat te stellen contact op te nemen met de winnaar van een wedstrijd of desgevallend de afgesproken vergoeding voor deelname uit te keren; (5) om ons in staat te stellen te verifiëren hoe u vertrouwelijk materiaal gebruikt dat wij aan u verstrekken.

5. Uw rechten

U zult te allen tijde kunnen weigeren informatie aan ons te verstrekken die u niet wilt verstrekken (uiteraard kunt u daardoor worden uitgesloten van deelname aan bepaalde enquêtes) of beslissen uw deelname aan de enquête te beëindigen.

U heeft het recht om uw toestemming op om het even welk ogenblik in te trekken. Alle respondenten hebben te allen tijde de mogelijkheid om hun deelname aan een enquête of bevraging op om het even welk ogenblik te beëindigen. Via de uitnodigingsmail zal u steeds de mogelijkheid hebben om u uit te schrijven via de link “Ik wens geen email meer te ontvangen van Profacts in opdracht van de opdrachtgever”. U zal hierbij geen uitnodigingsmails meer ontvangen van Profacts in opdracht van de klant voor wie u werd gevraagd om uw mening te geven. Profacts garandeert hierbij niet dat u wordt uitgesloten voor alle andere mailingen van Profacts in opdracht van andere klanten.

Bijkomend via de uitnodigingsmail zal u steeds de mogelijkheid hebben om via de link “Ik wens niet deel te nemen aan dit onderzoek” geen herinneringsmails meer te ontvangen voor de respectievelijke vragenlijst en zal de mogelijkheid tot deelname aan deze vragenlijst worden stopgezet. Via de knop tijdens de online vragenlijst “Stop huidige deelname” zal u geen herinneringsmails meer ontvangen voor de respectievelijke vragenlijst en zal de mogelijkheid tot deelname aan deze vragenlijst worden stopgezet en de reeds gegeven antwoorden gewist worden. Om uw emailadres volledig te schrappen bij Profacts, kan u https://www.profacts.be/panel-zone-unsubscribe bezoeken, uw taal selecteren en de procedure volgen om u uit te schrijven. Bij telefonische bevraging en/of persoonlijke bevraging (face to face) en/of groepsdiscussies zal steeds aan het begin van de vragenlijst naar uw toestemming worden gevraagd. U heeft hierbij de mogelijkheid om mondeling uw toestemming te weigeren. De deelname zal worden stopgezet.

Profacts behoudt zich het recht voor respondenten te schrappen indien ze niet voldoen aan de voorwaarden voor de deelname aan de vragenlijst.

Alle persoonsgegevens die Profacts verzamelt op grond van deze vragenlijsten zijn vrijwillig aan ons verstrekt. Niemand is op welke manier dan ook verplicht informatie te verstrekken.

5.1 Informatierecht

Deze privacyverklaring voorziet in uw recht om te worden geïnformeerd en benadrukt de nood aan transparantie en de wijze waarop Profacts persoonsgegevens gebruikt en verwerkt. Daarom is de privacyverklaring van Profacts beknopt, transparant en eenvoudig toegankelijk (op eenvoudig verzoek, op de website van Profacts of aan het begin van iedere bevraging) of ten minste op het moment waarop de gegevens worden verkregen.

5.2 Toegangsrecht

U heeft het recht om toegang te vragen tot uw persoonsgegevens en aanvullende informatie. U kunt ons een toegangsverzoek toesturen en Profacts zal u een bevestiging zenden dat uw gegevens al dan niet worden verwerkt.

Een kopie van de informatie wordt gratis verschaft. Profacts kan echter wel een redelijke vergoeding aanrekenen wanneer een verzoek kennelijk ongegrond of buitensporig is. Profacts kan een redelijke administratieve vergoeding aanrekenen om te voldoen aan uw verzoek om meer kopieën van dezelfde informatie.

Profacts verstrekt de informatie binnen één maand na ontvangst van het verzoek.

5.3 Recht op rectificatie

U heeft ook het recht om te verzoeken dat Profacts eventuele onjuistheden in uw persoonsgegevens verbetert. U kunt ons een verzoek zenden om uw gegevens te rectificeren. Profacts zal antwoorden binnen één maand, wat kan worden verlengd met twee maanden indien het verzoek om rectificatie complex is. Wanneer Profacts geen stappen neemt in reactie op een verzoek om rectificatie, zal het toelichten waarom en u daarbij in kennis stellen van uw recht om een klacht in te dienen bij de gegevensbeschermingsautoriteit.

5.4 Recht van uitwissing

U heeft het recht van uitwissing. Dat stelt u in staat om de verwijdering of uitwissing van persoonsgegevens te verzoeken wanneer er geen gewichtige reden is om ze te blijven verwerken.

Uw recht op uitwissing voorziet niet in een absoluut recht om vergeten te worden. U heeft het recht om persoonsgegevens te laten wissen en om verwerking te voorkomen in bepaalde omstandigheden:

 • Wanneer de persoonsgegevens niet meer noodzakelijk zijn in het kader van het doel waarvoor ze oorspronkelijk werden verzameld/verwerkt.
 • Wanneer u uw toestemming intrekt.
 • Wanneer de persoon bezwaar maakt tegen de verwerking en er geen hoger legitiem belang is om de verwerking voort te zetten.
 • De persoonsgegevens werden onrechtmatig verwerkt.

Er zijn een aantal specifieke omstandigheden waarin het recht op uitwissing niet van toepassing is en Profacts kan weigeren uw verzoek om uitwissing te behandelen. Dit is het geval wanneer de persoonsgegevens worden verwerkt om het recht op vrijheid van meningsuiting en informatie uit te oefenen, om te voldoen aan een wettelijke verplichting of om rechtsaanspraken te effectueren of zich ertegen te verdedigen.

Indien Profacts de persoonsgegevens in kwestie heeft bekendgemaakt aan anderen, bv. aan een gegevensverwerker, zal Profacts contact opnemen met iedere ontvanger en die in kennis stellen van de uitwissing van de persoonsgegevens – tenzij dit onmogelijk blijkt of een onevenredige inspanning vergt.

5.5 Recht om de verwerking te beperken

U heeft het recht om de verwerking te beperken. Dat stelt u in staat om de verwerking van persoonsgegevens te ‘blokkeren’ of te onderdrukken. Wanneer een verwerking wordt beperkt, is het Profacts toegestaan de persoonsgegevens op te slaan maar niet verder te verwerken. Profacts kan net genoeg informatie over u bijhouden om te verzekeren dat de beperking in de toekomst in acht wordt genomen.

5.6 Recht op gegevensportabiliteit

U heeft het recht op gegevensportabiliteit, wat u toelaat om uw persoonsgegevens te verkrijgen en opnieuw te gebruiken voor uw eigen doeleinden bij andere diensten.

Profacts zal de persoonsgegevens verstrekken in een gestructureerde, algemeen gebruikte en machineleesbare vorm. De informatie wordt gratis verstrekt.

Profacts zal zonder onnodig uitstel en binnen één maand reageren. Dit kan worden verlengd met twee maanden wanneer het verzoek complex is. Wanneer Profacts geen stappen onderneemt in reactie op een aanvraag, zal Profacts toelichten waarom.

5.7 Recht van bezwaar

U heeft het recht om bezwaar te maken tegen een verwerking op grond van legitieme belangen of de uitvoering van een taak van algemeen belang/uitoefening van het openbaar gezag (inclusief profilering); direct marketing (inclusief profilering); en verwerking voor historisch, statistisch of wetenschappelijk onderzoek.

5.8 Recht om een klacht in te dienen

U heeft het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit, d.w.z. de Gegevensbeschermingsautoriteit, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel.

+32 (0)2 274 48 00

+32 (0)2 274 48 35

contact(at)apd-gba.be

6. Bewaartermijn van de gegevens

Profacts bepaalt de bewaartermijnen van de persoonsgegevens rekening houdende met het proportionaliteitsbeginsel en bewaart de persoonsgegevens voor de tijd die nodig is om het vooropgestelde doeleinde te bereiken.

7. Opslag en bescherming van persoonsgegevens

Profacts zal alle benodigde maatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen en zo te vermijden dat ze worden verstoord, aangetast of doorgegeven aan onbevoegde derden. Profacts beschikt daarom over een strikt informatiebeveiligingsbeleid.

Profacts zal de persoonsgegevens die u verstrekt, bewaren op een Software as a Service-platform (SaaS-platform) dat sterk beschermd wordt en waarvoor juridisch een servicecontract geldt dat conform is met de AVG. Alle personeel van Profacts heeft hierover aanwijzingen ontvangen en alle verbindingen worden gemaakt via beveiligde TLS/SSL-kanalen.

Gemachtigde gebruikers zien toe op de controle en toegang met tweeledige verificatie om de nodige beveiliging te verzekeren.

8. Geheimhouding

Profacts deelt uw persoonsgegevens niet met derden die het voornemen hebben ze te gebruiken voor directmarketingdoeleinden, tenzij u daarvoor specifieke toestemming heeft verleend.

Deelnemers aan de enquêtes van Profacts zullen vertrouwelijke informatie van klanten van Profacts, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, marketingplannen, onuitgegeven promotiemateriaal, kosten- en prijsinformatie en alle informatie over actuele, toekomstige of voorgestelde producten van Profacts’ klanten, te allen tijde vertrouwelijk houden en ze nooit gebruiken of aan derden bekendmaken.

9. Neem contact met ons op – Functionaris voor gegevensbescherming

Profacts treedt op als houder van persoonsgegevens voor de persoonsgegevens die het verwerkt in het kader van deze Privacyverklaring. Indien u vragen of opmerkingen heeft over deze Privacyverklaring of de praktijken die Profacts hanteert voor de verwerking van persoonsgegevens, gelieve ons dan een e-mail te sturen (via dataprotectionofficer@profacts.be), te schrijven naar DPO - Profacts BV, Pauline van Pottelsberghelaan 12, 9051 Gent, België of te bellen naar 0032 (0)9 244 06 74. We zullen u zo snel mogelijk op de hoogte brengen van de staat van uw persoonsgegevens nadat we uw identiteit hebben gecontroleerd.


Déclaration de confidentialité de Profacts SARL

Dernière mise à jour en décembre 2019

Profacts SARL est une société de droit belge ayant son siège social établi Pauline van Pottelsberghelaan 12, 9051 Gand, enregistrée sous le numéro d'entreprise 0883.521.431.

Profacts est une société d'études de marché fondée en 2006. En tant que bureau d'études de marché, nous aidons nos clients à répondre à des questions de gestion en collectant des données (sondages, opinions, etc.) auprès de consommateurs. Dans le cadre de cette collecte de données, l'une de nos préoccupations principales est le respect de la vie privée des consommateurs participant à nos études. Profacts s'engage à préserver votre vie privée et à s'assurer que vous continuiez à faire confiance au traitement de vos données à caractère personnel par Profacts. Lorsque nous interagissons avec vous, il se peut que vous nous partagiez des informations personnelles permettant de vous identifier en tant que personne physique (ex. nom, adresse e-mail, adresse, numéro de téléphone). Ces données sont appelées « données à caractère personnel ».

1. Champ d'application et acceptation de la présente Déclaration de confidentialité

La présente Déclaration de confidentialité s’applique aux données à caractère personnel que nous collectons à votre sujet à des fins d'études de marché, par le biais de questionnaires en ligne et/ou hors ligne, d’enquêtes téléphoniques et/ou d’entretiens personnels (face to face) et/ou de discussions de groupe, ainsi qu’aux données à caractère personnel qui ont été obtenues par des tiers et qui ont été transmises à Profacts SARL avec votre consentement en vue des finalités susmentionnées. En participant à nos études ou en nous communiquant vos données à caractère personnel, vous acceptez les pratiques décrites dans cette Déclaration de confidentialité. Sauf indication claire et explicite dans l'invitation à participer, Profacts vous garantit qu'en aucun cas, des informations personnelles ou des coordonnées de contact quelconques (adresse postale, adresse e-mail, numéro de téléphone, etc.) ne seront transmises ou partagées à des clients ou des tiers, à la seule exception du sous-traitant des données de Profacts (Combell Hosting). Les données à caractère personnel seront uniquement traitées par le responsable de gestion au sein de Profacts (Operations Unit de Profacts). Profacts n'utilisera jamais vos informations à d'autres fins que les études visées par la présente déclaration. Vous êtes libre, à tout moment, d'arrêter de participer à une étude spécifique quel qu'en soit le motif.

2. Collecte de données à caractère personnel

Profacts collectera des données à caractère personnel vous concernant à des fins d'études de marché, par le biais de questionnaires en ligne et/ou hors ligne, d’enquêtes téléphoniques et/ou d’entretiens personnels (face to face) et/ou de discussions de groupe. En font également partie les interactions électroniques et en ligne avec Profacts, notamment via des sites de Profacts, le remplissage d’un formulaire numérique (par e-mail ou sur un site web) et les éventuelles interactions hors ligne avec Profacts par le biais d’une enquête orale (à domicile, en un lieu central ou autre, dans la rue ou par téléphone). 

2.1 Données que vous nous communiquez directement

Il s'agit des données que vous nous communiquez en y consentant explicitement dans un but précis, notamment :

 • Données d'identification et de contact
 • Données financières
 • Caractéristiques personnelles
 • Aspects physiques
 • Informations sur le style de vie
 • Composition familiale
 • Loisirs et intérêts
 • Habitudes de consommation
 • Caractéristiques relatives au logement
 • Éducation
 • Profession et emploi
 • Localisation
 • Informations démographiques
 • Feed-back de consommateur

2.2 Données collectées lorsque vous interagissez avec les sites de Profacts

Nous utilisons des cookies et d'autres technologies de suivi qui collectent certains types d'informations lorsque vous interagissez avec les sites de Profacts.

2.2.1. Les cookies, qu'est-ce que c'est ?

Les cookies sont de petits fichiers de texte qui sont placés sur votre ordinateur par les sites Internet que vous consultez. Ils sont largement utilisés afin de permettre aux sites Internet de fonctionner – ou de fonctionner plus efficacement – et de fournir des informations à leurs propriétaires.

2.2.2. Comment et pourquoi utilisons-nous des cookies ?

Nous utilisons des cookies pour améliorer l'utilisation et la fonctionnalité des sites de Profacts, ainsi que pour mieux comprendre la manière dont les visiteurs utilisent ces sites et les outils et services qui y sont proposés. Les cookies nous aident à personnaliser les sites de Profacts selon vos besoins personnels, à améliorer la convivialité, à obtenir un feed-back de la satisfaction des clients et à communiquer avec vous partout sur l'internet.

2.2.3. Quels types de cookies pouvons-nous utiliser sur les sites de Profacts ?

Nous pouvons utiliser les types de cookies suivants sur les sites de Profacts :

Cookies de session
Les cookies de session sont des fichiers cookies temporaires qui sont effacés lorsque vous fermez votre navigateur. Si vous redémarrez votre navigateur et revenez sur le site qui avait créé le cookie, vous serez considéré comme un nouveau visiteur.

Cookies permanents
Les cookies permanents restent dans votre navigateur jusqu'à ce que vous les supprimiez manuellement ou jusqu'à ce que votre navigateur les supprime lui-même à l'issue de la période définie dans le cookie. Ces cookies vous reconnaîtront comme étant un visiteur de retour.

Cookies indispensables
Les cookies indispensables sont strictement nécessaires pour le fonctionnement d'un site de Profacts. Ils vous permettent de naviguer sur le site et d'utiliser nos fonctionnalités.

Cookies nous envoyant des informations
Il s'agit de cookies que nous plaçons sur un site de Profacts et qui ne peuvent être lus que par ce site. Ils sont appelés « cookies internes ».

Ces cookies ne collectent aucune information personnelle. Ils sont enregistrés sur votre disque dur, sauf si vous vous y opposez. Votre navigateur web peut être paramétré afin de vous avertir lorsqu'un cookie est envoyé. Vous pouvez également les supprimer de votre disque dur à tout moment.

3. Données à caractère personnel d'enfants

Profacts ne demande ni ne collecte sciemment de données à caractère personnel d'enfants de moins de 15 ans. Si Profacts découvre que des données à caractère personnel d'un enfant de moins de 15 ans ont été collectées par inadvertance, celles-ci seront supprimées de ses fichiers dès que possible. Toutefois, Profacts peut collecter des données à caractère personnel concernant des enfants de moins de 15 ans directement auprès d'un parent ou d'une personne qui en a la garde et, dès lors, avec le consentement explicite de celui-ci/celle-ci.

4. Pourquoi Profacts collecte-t-elle des données à caractère personnel et comment les utilise-t-elle

Profacts peut collecter et traiter des données à caractère personnel uniquement pour l'une des finalités suivantes : (1) aux fins de l'enregistrement, de l'invitation et de la participation à nos questionnaires ; (2) à des fins statistiques et d'études de marché ; (3) en vue d'établir des profils collectifs (pas d'une personne physique individuelle) ; (4) afin de nous permettre de contacter le gagnant d'un concours ou, le cas échéant, de payer l’indemnité de participation convenue ; (5) afin de nous permettre de vérifier votre utilisation d'informations confidentielles que nous vous avons soumises.

5. Vos droits

Vous pouvez, à tout moment, refuser de nous fournir des informations que vous ne voulez pas nous communiquer (bien entendu, cela peut vous exclure de la participation à certains questionnaires spécifiques) ou décider d'arrêter de participer à un questionnaire.

Vous avez le droit de retirer votre consentement à tout moment. Tous les répondants ont à tout moment la possibilité de mettre un terme à leur participation à une étude ou à un questionnaire. Via l’e-mail d’invitation, vous aurez toujours la possibilité de vous désinscrire via le lien « Je ne souhaite plus recevoir d’e-mails de Profacts pour le compte du donneur d’ordre ». Vous ne recevrez dès lors plus d’e-mails d’invitation de Profacts pour le compte du client qui vous a demandé de donner votre avis. Profacts ne garantit pas à cet égard que vous serez exclu de tous les autres mailings de Profacts pour le compte d’autres clients.

Vous aurez également toujours la possibilité, via l’e-mail d’invitation, de ne plus recevoir d’e-mails de rappel pour le questionnaire en question via le lien « Je ne souhaite pas participer à cette étude », et il sera mis un terme à la possibilité de participer à ce questionnaire. Si vous cliquez sur le bouton « Mettre un terme à la participation actuelle » pendant le remplissage du questionnaire en ligne, vous ne recevrez plus d’e-mails de rappel pour le questionnaire en question et il sera mis un terme à la possibilité de participer à ce questionnaire. Les réponses déjà données seront également effacées. Afin de supprimer entièrement votre adresse e-mail auprès de Profacts, allez sur https://www.profacts.be/panel-zone-unsubscribe, sélectionnez votre langue et suivez la procédure de désinscription. En cas d’enquête téléphonique et/ou d’entretien personnel (face to face) et/ou de discussion de groupe, votre consentement sera toujours demandé au début du questionnaire. Vous avez à cet égard la possibilité de refuser oralement. Il sera dans ce cas mis un terme à la participation.

Profacts se réserve le droit de rayer des répondants s’ils ne satisfont pas aux conditions de participation au questionnaire.

Toute donnée à caractère personnel collectée par Profacts sur la base de ces questionnaires est réputée nous avoir été volontairement fournie. En aucun cas, une personne ne sera obligée de fournir une information.

5.1. Droit d'information

Votre droit d'être informé est garanti par la présente Déclaration de confidentialité et souligne la nécessité de transparence et la manière dont Profacts utilise et traite les données à caractère personnel. Par conséquent, la Déclaration de confidentialité de Profacts est concise, transparente et accessible facilement (sur simple demande, sur le site Internet de Profacts ou au début de chaque enquête) ou, au moins, au moment de la collecte des données.

5.2. Droit d'accès

Vous avez le droit de demander l'accès à vos données à caractère personnel et à des informations supplémentaires. Vous pouvez nous envoyer une demande d'accès afin de recevoir, de la part de Profacts, une confirmation indiquant que vos données sont ou ne sont pas traitées.

Une copie des informations vous sera transmise sans frais. Toutefois, Profacts peut exiger le paiement de frais raisonnables si une demande est manifestement infondée ou excessive. Profacts peut exiger le paiement de frais administratifs raisonnables pour satisfaire une demande de copies supplémentaires des mêmes informations.

Profacts fournira les informations demandées dans un délai d'un mois à compter de la réception de la demande.

5.3. Droit de rectification

Vous avez également le droit de demander à Profacts de rectifier toute inexactitude dans vos données à caractère personnel. Vous pouvez nous envoyer une demande de rectification de vos données. Profacts y répondra dans un délai d'un mois, qui peut être prolongé de deux mois en cas de demande de rectification complexe. S'il n'est pas donné suite à votre demande de rectification, Profacts vous en expliquera la raison et vous informera de votre droit d'introduire une réclamation auprès de l'autorité chargée de la protection des données.

5.4. Droit à l'effacement

Vous disposez d'un droit à l'effacement. Celui-ci vous permet de demander la suppression ou le retrait de vos données à caractère personnel lorsqu'il n'y a pas de raison impérieuse de poursuivre leur traitement.

Votre droit à l'effacement ne vous confère pas de droit absolu à l'oubli. Vous avez le droit d'obtenir l'effacement de vos données à caractère personnel et d'empêcher leur traitement dans les circonstances suivantes :

 • lorsque les données à caractère personnel ne sont plus nécessaires au regard de la finalité pour laquelle elles ont été initialement collectées/traitées ;
 • lorsque vous retirez votre consentement ;
 • lorsque la personne concernée s'oppose au traitement et qu'il n'y a pas d'intérêt légitime impérieux de poursuivre le traitement ;
 • lorsque les données à caractère personnel ont fait l'objet d'un traitement illicite.

Il existe certaines circonstances particulières dans lesquelles le droit à l'effacement ne s'applique pas et Profacts peut alors refuser d'accéder à votre demande d'effacement. Tel est le cas si le traitement des données à caractère personnel est nécessaire à l'exercice du droit à la liberté d'expression et d'information, pour respecter une obligation légale ou à l'exercice ou à la défense de droits en justice.

Si les données à caractère personnel en question ont été divulguées, par ex. à un sous-traitant, Profacts contactera chaque destinataire et l'informera de l'effacement des données à caractère personnel – sauf si cela s'avère impossible ou requiert des efforts disproportionnés.

5.5. Droit à la limitation du traitement

Vous avez le droit de limiter le traitement. Ce droit vous permet de « bloquer » ou d'empêcher le traitement de données à caractère personnel. Lorsque le traitement est limité, Profacts est autorisée à conserver les données à caractère personnel, mais ne peut plus les traiter. Profacts ne peut conserver que les informations vous concernant qui sont strictement nécessaires pour garantir le respect de la limitation à l'avenir.

5.6. Droit à la portabilité des données

Vous avez le droit à la portabilité des données, lequel vous permet d'obtenir et de réutiliser vos données à caractère personnel à des fins propres entre différents services.

Profacts fournira les données à caractère personnel dans un format structuré, couramment utilisé et lisible par machine. Ces informations vous seront transmises sans frais.

Profacts vous répondra dans les meilleurs délais et dans un délai d'un mois maximum. Celui-ci peut être prolongé de deux mois en cas de demande complexe. S'il n'est pas donné suite à une demande, Profacts vous en expliquera la raison.

5.7. Droit d'opposition

Vous avez le droit de vous opposer à un traitement fondé sur des intérêts légitimes ou l'exécution d'une mission d'intérêt public ou relevant de l'exercice de l'autorité publique (y compris le profilage), effectué à des fins de prospection (y compris le profilage), à des fins de recherche scientifique ou historique ou à des fins statistiques.

5.8. Droit d'introduire une réclamation

Vous avez le droit d'introduire une réclamation auprès de l'autorité de contrôle, à savoir l'Autorité de protection des données, Rue de la Presse 35, 1000 Bruxelles.

+32 (0)2 274 48 00
+32 (0)2 274 48 35
contact(at)apd-gba.be

6. Période de conservation des données

Profacts détermine les périodes de conservation des données à caractère personnel en tenant compte du principe de proportionnalité et ne conserve les données à caractère personnel que pendant le temps nécessaire à l'accomplissement de l'objectif prédéterminé.

7. Conservation et protection des données à caractère personnel

Profacts prendra toutes les mesures nécessaires requises pour protéger vos données à caractère personnel afin d'éviter qu'elles ne soient divulguées, altérées ou transférées à des tiers non autorisés. Dès lors, Profacts met en place une politique stricte en matière de sécurité de l'information.

Profacts conservera les données à caractère personnel que vous lui transmettez sur une plate-forme logiciel-service (SaaS) hautement protégée et couverte juridiquement par un contrat de service conforme au RGPD. L'ensemble du personnel de Profacts a été formé en la matière et toutes les connexions passent par des lignes sécurisées TLS/SSL.

Le contrôle et l'accès sont vérifiés par des utilisateurs habilités selon une authentification à deux facteurs garantissant la sécurité requise.

8. Confidentialité

Profacts ne partagera pas vos données à caractère personnel avec un quelconque tiers qui envisagerait de les utiliser à des fins de prospection, à moins que vous n'y consentiez spécifiquement.

Les participants aux études de Profacts respecteront, en tout temps, la confidentialité et s'abstiendront de toute utilisation ou divulgation à des tiers des informations confidentielles des clients de Profacts ; et ce, y compris, sans y être limité, les plans de commercialisation, le matériel publicitaire non publié, les informations relatives aux coûts et aux prix, toutes les informations concernant les produits actuels, futurs ou proposés des clients de Profacts.

9. Contacts – Délégué à la protection des données

Profacts agit en tant que responsable du traitement des données à caractère personnel qu'elle traite dans le cadre de la présente Déclaration de confidentialité. Pour toute question ou remarque relative à la présente Déclaration de confidentialité ou aux pratiques de collecte de données à caractère personnel de Profacts, veuillez nous envoyer un courriel à dataprotectionofficer@profacts.be ou écrire à DPO - Profacts BV, Pauline van Pottelsberghelaan 12, 9051 Gand, Belgique ou téléphoner au 0032 (0)9 244 06 74. Nous vous informerons de l'état de vos données à caractère personnel dans les meilleurs délais, après avoir vérifié votre identité.


Privacy Notice of Profacts BV

Last updated on December 2019

Profacts BV is a company incorporated and existing under the laws of Belgium with its registered office at Pauline van Pottelsberghelaan 12, 9051 Ghent and registered under number 0883.521.431.

Profacts is a market research company that was founded in 2006. As a market research company we help our clients answer management questions by gathering data (opinions, visions …) from consumers. While gathering these data, one of our main concerns is to respect the privacy of the consumers participating in our research. Profacts is committed to safeguarding your privacy and ensuring that you continue to trust Profacts with your personal data. When you interact with us, you may share personal information with us which allows identification of you as an individual (e.g. name, email address, address, telephone number). This is known as “personal data”.

1. Scope and acceptance of this Privacy Notice

This Privacy Statement applies to the personal data we collect about you for marketing research by means of online and/or offline surveys, telephone surveys and/or personal surveys (face to face) and/or group discussions, as well as personal data that was obtained by third parties and transferred, with consent, to Profacts BV for the purposes specified above.
By participating in our surveys or by supplying your personal data, you accept the practices described in this Privacy Statement.

Unless it is clearly and explicitly stated in the invitation to participate, Profacts guarantees that under no circumstances individual personal information or any type of contact information (post address, E-mail address, telephone number etc.) is provided to or shared with clients or third parties with the sole exception of Profacts’ data processor (Combell Hosting).

The personal data is handled and processed exclusively by the officer responsible within Profacts (Profacts Operations Unit).

Profacts will never use your information for any purpose other than research as described in this notice. You are free to stop your participation to a specific study or to end your membership of our panel for any reason at any moment in time.

2. Collecting personal data

Profacts will collect personal data about you for marketing research by means of online and/or offline surveys, telephone surveys and/or personal surveys (face to face) and/or group discussions. This includes electronic and online interaction with Profacts, including via Profacts' Sites, completing a digital form (by e-mail or on a website) and possible offline interaction via verbal surveys (at home, at a central or other location, in the street or by telephone) with Profacts.

2.1 Data that you provide to us directly

This is data that you provide to us with your explicit consent for a specified purpose, including:

 • Identification and contact data
 • Financial data
 • Personal characteristics
 • Physical aspects
 • Lifestyle information
 • Composition of the family
 • Leisure activities and interests
 • Consumption habits
 • Dwelling characteristics
 • Education
 • Profession and occupation
 • Localisation
 • Demographic information
 • Consumer feedback

2.2 Data that we collect when you interact with Profacts Sites

We use cookies and other tracking technology which collect certain kinds of information when you interact with Profacts Sites.

2.2.1. What are Cookies?

Cookies are small text files that are placed on your computer by websites that you visit. They are widely used in order to make websites work, or work more efficiently, as well as to provide information to the owners of the website.

2.2.2. How and why do we use Cookies?

We use cookies to improve the use and functionality of Profacts Sites and to gain a better understanding of how visitors use Profacts Sites and the tools and services offered on it. Cookies help us tailor Profacts Sites to your personal needs, to improve user-friendliness, gain customer satisfaction feedback and to communicate to you elsewhere on the internet.

2.2.3. What types of cookies may be used on Profacts Sites?

We may use the following types of cookies on Profacts Sites:

Session cookies
Session cookies are temporary cookie files which are erased when you close your browser. When you restart your browser and go back to the site that created that cookie, the website will treat you as a new visitor.

Persistent cookies
Persistent cookies stay on your browser until you delete them manually or until your browser deletes them based on the duration period set within the cookie. These cookies will recognise you as a return visitor.

Necessary cookies
Necessary cookies are strictly necessary for the operation of a Profacts Site. They enable you to navigate around the site and use our features.

Cookies that send information to us
These are the cookies that we set on a Profacts Sites and they can only be read by that site. This is known as a “First Party” cookie.

No personal details are saved in these cookies. These cookies are registered on your hard disk, except if you object to this. Your web navigator can be configured to notify you when a cookie is sent. You can also delete the cookies on your hard disk whenever you wish at any time.

3. Children’s personal data

Profacts does not knowingly solicit or collect personal data from children below the age of 15. If Profacts discovers that it has accidentally collected personal data from a child below 15, it will remove that child’s personal data from its records as soon as reasonably possible. However, Profacts may collect personal data about children below the age of 15 years of age from the parent or custodian directly and therefore with their explicit consent.

4. Why Profacts collects personal data and how it uses it

Personal data can only be collected and processed by Profacts for one of the following goals: (1) the registration, invitation and participation in our questionnaires; (2) market research and statistical goals; (3) to draw up collective profiles (not of individual people); (4) to enable us to contact a winner of a competition or if applicable, to pay the agreed compensation for participation; (5) to enable us to verify your use of confidential material submitted by us to you.

5. Your rights

At any time you will be able to refuse to provide us with any information that you do not want to provide (of course that may exclude you from the participation of specific questionnaires) or decide to stop your participation to the questionnaire.).

You have the right to withdraw your consent at any time. All respondents have the right to terminate their participation in a survey or questionnaire at any time whatsoever. You will always have the possibility of unsubscribing via the link "I no longer want to receive any e-mails from Profacts on behalf of the client” in the invitation mail. Afterwards you will no longer receive any invitation mails from Profacts on behalf of the client for which you were asked about your opinion. Profacts does not guarantee that you will be excluded from all other mailings from Profacts on behalf of other clients.

In addition, the invitation mail will always provide you with the option of not receiving any more reminder e-mails for the respective questionnaire and the option of participating in this questionnaire will end, by following the link "I do not wish to participate in this survey".

During the online questionnaire, via the "Stop current participation" button you will no longer receive any reminder e-mails for the respective questionnaire and participation in this questionnaire will end and the answers already submitted will be erased.

To delete your e-mail address completely with Profacts, you can visit https://www.profacts.be/panel-zone-unsubscribe, select your language and follow the procedure to unsubscribe.

In the case of telephone surveys or personal surveys (face to face) and/or group discussions, you will always be asked for your permission at the beginning of the questionnaire. This offers you the chance to refuse your permission verbally. Participation is then terminated.

Profacts reserves the right to remove respondents if they do not satisfy the conditions for participating in the survey.

Any personal data that Profacts collects based on these questionnaires have been voluntarily provided to us. In no way whatsoever is a person obliged to provide any information.

5.1. Right to be informed

Your right to be informed is accommodated by this privacy notice and it emphasis the need for transparency and how Profacts uses and processes personal data. Therefor Profacts privacy notice is concise, transparent and easy accessible (by simple demand, on the Profacts website or at the beginning of every survey) or at least at the time the data are obtained.

5.2. Right of access

You have a right to request access to your personal data and supplementary information. You may send us a request for access and Profacts will send you a confirmation that your data is or is not being processed.

The copy of the information will be provided free of charge. However Profacts can charge a reasonable fee when a request is manifestly unfounded or excessive. Profacts can charge a reasonable administrative fee to comply with your request for further copies of the same information.

Profacts shall provide the information within one month of the receipt of the request.

5.3. Right to rectification

You also have the right to request that Profacts correct any inaccuracies in your personal data. You can send us a request to rectify your data. Profacts will respond within one month which can be extended by two months where the request for rectification is complex. Where Profacts is not taking action in response to a request for rectification, it will explain why, informing you of your right to complain to the data protection authority.

5.4. Right to erasure

You have the right to erasure. This enables you to request the deletion or removal of personal data where there is no compelling reason for its continued processing.

Your right to erasure does not provide an absolute right to be forgotten. You have a right to have personal data erased and to prevent processing in specific circumstances:

 • Where the personal data is no longer necessary in relation to the purpose for which it was originally collected/processed.
 • When you withdraw consent.
 • When the individual objects to the processing and there is no overriding legitimate interest for continuing the processing.
 • The personal data was unlawfully processed.

There are some specific circumstances where the right to erasure does not apply and Profacts can refuse to deal with your request to erasure. This is the case where the personal data is processed to exercise the right of freedom of expression and information, to comply with a legal obligation, or the exercise or defense of legal claims.

If Profacts has disclosed the personal data in question to others, e.g. to a data processor, Profacts will contact each recipient and inform them of the erasure of the personal data - unless this proves impossible or involves disproportionate effort.

5.5. Right to restrict processing

You have the right to restrict processing. This enables you to ‘block’ or suppress processing of personal data. When processing is restricted, Profacts is permitted to store the personal data, but not further process it. Profacts can retain just enough information about you to ensure that the restriction is respected in future.

5.6. Right to data portability

You have to the right to data portability which allows you to obtain and reuse your personal data for your own purposes across different services.

Profacts will provide the personal data in a structured, commonly used and machine readable form. The information will be provided free of charge.

Profacts will respond without undue delay, and within one month. This can be extended by two months where the request is complex. Where Profacts is not taking action in response to a request, Profacts will explain why.

5.7. Right to object

You have the right to object to processing based on legitimate interests or the performance of a task in the public interest/exercise of official authority (including profiling); direct marketing (including profiling); and processing for purposes of scientific/historical research and statistics.

5.8. Right to lodge a complaint

You have the right to lodge a complaint with the supervisory authority, i.e. the Data Protection Authority, Rue de la Presse 35, 1000 Brussels.

+32 (0)2 274 48 00
+32 (0)2 274 48 35
contact(at)apd-gba.be

6. Retention period of the data

Profacts determines the retention periods of the personal data taking into account the principle of proportionality and retains the personal data for the time necessary to fulfill the predetermined purpose.

7. Storing and protecting personal data

Profacts will take every necessary measure required to protect your personal data in order to avoid that they are distorted, affected or transferred to unauthorized third parties. Therefor Profacts has a strict information security policy in place.

Profacts will store the personal data that you provide on a Software as a Service (SaaS) platform which is highly protected and legally covered by a GDPR compliant service contract. All Profacts’ staff has been briefed on this matter and all connections are made through secured TLS/SSL lines.

Control and access is supervised by authorized users with two factor authentication to ensure the necessary security.

8. Non-Disclosure

Profacts does not share your personal data with any third party that intends to use it for direct marketing purposes, unless you have provided specific consent in relation to this.

At all times, participants of Profacts' surveys will keep confidential and will not make use of or disclose to any third party any of Profacts' clients confidential information; including, but not limited to, marketing plans, unpublished promotional material, cost and pricing information, all information concerning Profacts clients' current, future or proposed products.

9. Contact us – Data Protection Officer

Profacts acts as data controller for the personal data it processes in the framework of this Privacy Notice. If you have any questions or comments regarding this Privacy Notice or Profacts’ personal data collection practices, please send us an e-mail (via dataprotectionofficer@profacts.be) or write to DPO - Profacts BV, Pauline van Pottelsberghelaan 12, 9051 Ghent, Belgium or call to 0032 (0)9 244 06 74. We will inform you of the state of your personal data as soon as possible, after we have checked your identity.

You can also log into your panel account and verify, update or correct your personal data. In case of a mistake, inaccuracy or hiatus regarding your personal details, we will correct or change this information.


Datenschutzerklärung von Profacts BV

Letzte Aktualisierung im Dezember 2019

Profacts BV ist eine Gesellschaft belgischen Rechts mit Sitz in Pauline van Pottelsberghelaan 12, 9051 Gent und eingetragen unter der Nummer 0883.521.431.

Profacts ist ein 2006 gegründetes Marktforschungsunternehmen. Als Marktforschungsunternehmen unterstützen wir unsere Kunden bei der Beantwortung von Management-Fragen, indem wir Daten (Meinungen, Visionen etc.) von Verbrauchern sammeln. Eines der Hauptanliegen bei der Erhebung dieser Daten ist die Wahrung der Privatsphäre der Verbraucher, die an unseren Befragungen teilnehmen. Profacts verpflichtet sich, Ihre Privatsphäre zu schützen und sicherzustellen, dass Sie Ihre persönlichen Daten weiterhin Profacts anvertrauen. Während Ihrer Interaktion mit uns können Sie uns persönliche Daten mitteilen, die Sie als Person identifizieren (z.B. Name, E-Mail-Adresse, Adresse, Telefonnummer). Dies wird als „persönliche Daten" bezeichnet.

1. Geltungsbereich und Akzeptanz dieser Datenschutzerklärung

Diese Datenschutzerklärung bezieht sich auf die persönlichen Daten, die wir zu Marktforschungszwecken über Sie sammeln (z.B. Online- und/oder Offline-Fragebögen, telefonische Befragungen und/oder persönliche Interviews und/oder Gruppendiskussionen) sowie personenbezogene Daten, die von Dritten erhoben und Profacts BV mit Zustimmung zu den vorgenannten Zwecken übermittelt werden. Indem Sie an unseren Umfragen teilnehmen oder uns Ihre persönlichen Daten zur Verfügung stellen, akzeptieren Sie die in dieser Datenschutzerklärung beschriebenen Praktiken. Sofern in der Einladung zur Teilnahme nicht klar und deutlich angegeben, garantiert Profacts, dass personenbezogene Daten oder alle Arten von Kontaktinformationen (Postanschrift, E-Mail-Adresse, Telefonnummer usw.) unter keinen Umständen an Kunden oder Dritte weitergegeben werden. Die einzige Ausnahme bilden die Datenverarbeiter von Profacts (Combell Hosting und Platform One). Die Verarbeitung der personenbezogenen Daten erfolgt ausschließlich durch die für die Datenverarbeitung zuständigen Profacts-Mitarbeiter (Operations Unit von Profacts). Profacts wird Ihre Daten ausschließlich für die in dieser Erklärung beschriebenen Zwecke verwenden. Es steht Ihnen frei, Ihre Teilnahme an einer Befragung aus jedem beliebigen Grund zu beenden.

2. Erhebung personenbezogener Daten

Profacts sammelt von Ihnen persönliche Daten für Marktforschungszwecke, z.B. Online- und/oder Offline-Fragebögen, telefonische Befragungen und/oder persönliche Interviews (face to face) und/oder Gruppendiskussionen. Dazu gehören auch elektronische und Online-Interaktionen mit Profacts, u.a. über die Internetseiten von Profacts, durch das Ausfüllen eines digitalen Formulars (per E-Mail oder auf einer Webseite) und eventuelle Offline-Interaktionen durch mündliche Befragungen (zu Hause, an einem zentralen oder anderen Ort, auf der Straße oder per Telefon) mit Profacts.


2.1 Daten, die Sie uns direkt zur Verfügung stellen

Das sind Daten, die Sie uns durch Ihre ausdrückliche Zustimmung für einen bestimmten Zweck zur Verfügung stellen, einschließlich:

 • Identifikations- und Kontaktdaten
 • Finanzielle Angaben
 • Persönlichkeitsmerkmale
 • Physische Aspekte
 • Informationen über Ihren Lebensstil
 • Zusammensetzung Ihrer Familie
 • Freizeitgestaltung und Interessen
 • Konsumgewohnheiten
 • Wohneigenschaften
 • Ausbildung
 • Beruf und Tätigkeit
 • Wohnort
 • Demografische Informationen
 • Rückmeldung als Verbraucher

2.2 Daten, die wir während Ihrer Interaktionen mit Webseiten von Profacts Sites sammeln

Wir verwenden Cookies und andere Nachverfolgungstechniken, die bestimmte Arten von Informationen sammeln, während Sie Profacts-Webseiten besuchen.

2.2.1. Was sind Cookies?

Cookies sind kleine Textdateien, die von den von Ihnen besuchten Internetseiten auf Ihrem Computer gespeichert werden. Sie werden häufig verwendet, um die Funktionsweise von Internetseiten zu verbessern oder Seiten effizienter zu machen und um den Eigentümern der Webseite Informationen zur Verfügung zu stellen.

2.2.2. Wie und warum verwenden wir Cookies?

Wir verwenden Cookies, um die Nutzung und Funktionalität der Internetseiten von Profacts zu verbessern und besser zu verstehen, wie Besucher die Seiten von Profacts und die auf ihnen angebotenen Tools und Dienstleistungen nutzen. Cookies helfen uns, die Seiten von Profacts an Ihre persönlichen Bedürfnisse anzupassen, die Benutzerfreundlichkeit zu verbessern, Rückmeldungen zur Kundenzufriedenheit zu erhalten und mit Ihnen an anderer Stelle im Internet zu kommunizieren.

2.2.3. Welche Arten von Cookies können auf den Seiten von Profacts verwendet werden?

Wir können die folgenden Arten von Cookies auf den Webseiten von Profacts verwenden:

Sitzungscookies
Sitzungscookies sind temporäre Cookie-Dateien, die gelöscht werden, wenn Sie Ihren Browser schließen. Wenn Sie Ihren Browser neu starten und zu der Seite zurückkehren, die dieses Cookie erstellt hat, behandelt die Webseite Sie wie einen neuen Besucher.

Permanente Cookies
Permanente Cookies verbleiben in Ihrem Browser, bis Sie sie manuell löschen oder bis Ihr Browser sie aufgrund der im Cookie eingestellten Dauer löscht. Diese Cookies erkennen Sie als wiederkehrenden Besucher.

Erforderliche Cookies
Erforderliche Cookies sind für die einwandfreie Funktionsweise einer Webseite von Profacts unbedingt notwendig. Sie ermöglichen es Ihnen, durch die Webseite zu navigieren und unsere Funktionen zu nutzen.

Cookies, die Informationen an uns senden
Das sind die Cookies, die wir auf einer Profacts-Webseite platzieren und die nur von dieser Webseite gelesen werden können. Sie werden auch „First Party-Cookies“ genannt.

In diesen Cookies werden keine personenbezogenen Daten gespeichert. Sie werden auf Ihrer Festplatte registriert, sofern Sie nicht widersprechen. Ihr Browser kann so konfiguriert werden, dass er Sie benachrichtigt, wenn ein Cookie gesendet wird. Sie können Cookies auch jederzeit von Ihrer Festplatte löschen, wenn Sie dies wünschen.

3. Persönliche Daten von Kindern

Profacts sammelt oder fordert nicht wissentlich persönliche Daten von Kindern unter 15 Jahren an. Wenn Profacts feststellt, dass versehentlich personenbezogene Daten von einem Kind unter 15 Jahren gesammelt wurden, werden diese Daten so schnell wie möglich aus dem Archiv entfernt. Profacts kann persönliche Daten von Kindern unter 15 Jahren aber direkt von den Eltern oder Erziehungsberechtigten mit deren ausdrücklicher Zustimmung sammeln.

4. Warum Profacts personenbezogene Daten sammelt und wie diese verwendet werden

Personenbezogene Daten können von Profacts nur für einen der folgenden Zwecke erhoben und verarbeitet werden: (1) Abonnements, Einladungen und Teilnahme an unseren Umfragen; (2) Marktforschung und statische Ziele; (3) Erstellung von Gruppenprofilen (nicht von Einzelpersonen); (4) Kontaktaufnahme mit dem Gewinner eines Wettbewerbs oder gegebenenfalls die Zahlung der vereinbarten Teilnahmegebühr; (5) Überprüfung, wie Sie vertrauliches Material verwenden, das wir Ihnen zur Verfügung stellen.

5. Ihre Rechte

Sie können sich jederzeit weigern, uns Informationen zur Verfügung zu stellen, die Sie nicht zur Verfügung stellen möchten (dies kann Sie natürlich von der Teilnahme an bestimmten Umfragen ausschließen) und Ihre Teilnahme an einer Umfrage jederzeit beenden.

Sie haben das Recht, Ihre Einwilligung jederzeit zu widerrufen. Alle Befragten haben jederzeit die Möglichkeit, ihre Teilnahme an einer Umfrage oder Befragung zu beenden. Über die Einladungsmail haben Sie jederzeit die Möglichkeit, sich über den Link „Ich möchte keine weiteren E-Mails von Profacts im Auftrag des Kunden erhalten" abzumelden. Sie erhalten dann keine Einladungsmails mehr von Profacts im Namen des Kunden, über den Sie Ihre Meinung abgegeben haben. Profacts kann nicht garantieren, dass Sie von allen anderen Profacts-Mailings im Namen anderer Kunden ausgeschlossen werden.

Neben der Einladungsmail haben Sie jederzeit die Möglichkeit, über den Link „Ich möchte nicht an dieser Umfrage teilnehmen" keine Erinnerungsmails für den jeweiligen Fragebogen zu erhalten. Die Möglichkeit zur Teilnahme an diesem Fragebogen wird dann eingestellt.

Durch Anklicken des Links „Aktuelle Teilnahme beenden" während der Online-Befragung erhalten Sie keine Erinnerungsmails mehr für den jeweiligen Fragebogen. Die Möglichkeit zur Teilnahme an diesem Fragebogen wird dann gestoppt, und die bereits gegebenen Antworten werden gelöscht.

Sie können Ihre E-Mail-Adresse auf der Seite https://www.profacts.be/panel-zone-unsubscribe vollständig von Profacts entfernen. Wählen Sie Ihre Sprache, und folgen Sie den Anweisungen zum Abbestellen.

Bei einer telefonischen und/oder persönlichen Befragung und/oder Gruppendiskussionen wird Ihre Zustimmung immer zu Beginn der Befragung eingeholt. Sie haben dabei die Möglichkeit, Ihre Erlaubnis mündlich zu verweigern. Die Teilnahme wird dann beendet.

Profacts behält sich das Recht vor, befragte Personen zu löschen, die die Bedingungen für die Teilnahme am Fragebogen nicht erfüllen.

Alle persönlichen Daten, die Profacts auf der Grundlage dieser Fragebögen erfasst, werden uns freiwillig zur Verfügung gestellt. Niemand ist verpflichtet, Informationen in irgendeiner Weise zur Verfügung zu stellen.

5.1. Informationsrecht

Diese Datenschutzerklärung erfüllt Ihr Recht auf Information und betont die Notwendigkeit der Transparenz und der Art, wie Profacts personenbezogene Daten verwendet und verarbeitet. Deshalb ist die Datenschutzerklärung von Profacts prägnant, transparent und leicht zugänglich (auf einfache Anfrage, auf der Webseite von Profacts oder zu Beginn jeder Befragung) oder zumindest zum Zeitpunkt der Datenerhebung.

5.2. Zugriffsrecht

Sie haben das Recht, Zugriff auf Ihre persönlichen Daten und weitere Informationen zu erhalten. Sie können uns ein Zugriffsgesuch senden, und Profacts sendet Ihnen eine Bestätigung, dass Ihre Daten verarbeitet oder nicht verarbeitet werden.

Eine Kopie der Informationen wird kostenlos zur Verfügung gestellt. Profacts kann jedoch eine angemessene Entschädigung verlangen, wenn ein Antrag offensichtlich unbegründet oder unangemessen ist. Profacts kann eine angemessene Verwaltungsgebühr erheben, um Ihrem Wunsch nach weiteren Kopien derselben Informationen nachzukommen.

Profacts stellt die Informationen innerhalb eines Monats nach Eingang des Gesuchs zur Verfügung.

5.3. Recht auf Korrektur

Sie haben auch das Recht zu verlangen, dass Profacts eventuelle Ungenauigkeiten in Ihren persönlichen Daten korrigiert. Sie können uns ein Gesuch zur Berichtigung Ihrer Daten senden. Profacts antwortet innerhalb eines Monats. Eine Verlängerung um zwei Monate ist möglich, wenn das Berichtigungsgesuch komplex ist. Wenn Profacts nach einem Korrekturgesuch keine Maßnahmen ergreift, wird Ihnen der Grund dafür erläutert. Sie werden auch über Ihr Recht informiert, eine Beschwerde bei der Datenschutzbehörde einzureichen.

5.4. Recht auf Datenlöschung

Sie haben das Recht auf Datenlöschung. Sie können die Löschung oder Entfernung von personenbezogenen Daten verlangen, wenn kein zwingender Grund für deren weitere Verarbeitung vorliegt.

Ihr Recht auf Löschung sieht kein absolutes Recht vor, vergessen zu werden. Sie haben das Recht, Ihre persönlichen Daten löschen zu lassen und die Verarbeitung unter bestimmten Umständen zu unterbinden:

 • Die personenbezogenen Daten sind nicht mehr für den Zweck erforderlich, für den sie ursprünglich erhoben/verarbeitet wurden.
 • Sie haben Ihre Zustimmung zurückgezogen.
 • Wenn die Person Einwände gegen die Verarbeitung hat und kein schwerwiegenderes berechtigtes Interesse an der Fortsetzung der Verarbeitung besteht.
 • Die persönlichen Daten unrechtmäßig verarbeitet wurden.

Es gibt eine Reihe besonderer Umstände, bei denen das Recht auf Löschung nicht gilt, und Profacts kann die Bearbeitung Ihres Löschgesuchs ablehnen. Das ist der Fall, wenn personenbezogene Daten verarbeitet werden, um das Recht auf freie Meinungsäußerung und Informationsfreiheit auszuüben, wenn eine gesetzliche Verpflichtung befolgt werden muss oder wenn Rechtsansprüche durchgesetzt oder verteidigt werden müssen.

Wenn Profacts die betreffenden personenbezogenen Daten an Dritte (z.B. an einen Datenverarbeiter) weitergegeben hat, wird Profacts jeden Empfänger kontaktieren und ihn über die Löschung der personenbezogenen Daten informieren – sofern dies nicht unmöglich ist oder einen unverhältnismäßigen Aufwand erfordert.

5.5. Recht auf Einschränkung der Verarbeitung

Sie haben das Recht, die Verarbeitung einzuschränken. Dadurch können Sie die Verarbeitung personenbezogener Daten „blockieren" oder unterdrücken. Wenn eine Verarbeitung eingeschränkt wird, ist Profacts berechtigt, die personenbezogenen Daten zu speichern, aber nicht weiter zu verarbeiten. Profacts kann gerade so viele Informationen über Sie speichern, dass sichergestellt ist, dass die Beschränkung in Zukunft eingehalten wird.

5.6. Recht auf Datenübertragbarkeit

Sie haben das Recht auf Datenübertragbarkeit, wodurch Sie Ihre persönlichen Daten erhalten und für Ihre eigenen Zwecke bei anderen Diensten wiederverwenden können.

Profacts stellt die persönlichen Daten in einer strukturierten, allgemein verwendeten und maschinenlesbaren Form zur Verfügung. Die Informationen werden kostenlos zur Verfügung gestellt.

Profacts wird unverzüglich und innerhalb eines Monats reagieren. Eine Verlängerung um zwei Monate ist möglich, wenn das Gesuch komplex ist. Wenn Profacts nicht auf ein Gesuch reagiert, erhalten Sie von Profacts eine entsprechende Erklärung.

5.7. Widerspruchsrecht

Sie haben das Recht, einer Verarbeitung aus berechtigten Interessen oder der Erfüllung einer Aufgabe von allgemeinem Interesse/der Ausübung öffentlicher Gewalt (einschließlich Profilierung), Direktvermarktung (einschließlich Profilierung) und Verarbeitung zu historischen, statistischen oder wissenschaftlichen Forschungszwecken zu widersprechen.

5.8. Beschwerderecht

Sie haben das Recht, eine Beschwerde bei der Aufsichtsbehörde, der Datenschutzbehörde, einzureichen, Rue de la Presse 35/Drukpersstraat 35, 1000 Brüssel.

+32 (0)2 274 48 00
+32 (0)2 274 48 35
contact(at)apd-gba.be

6. Speicherdauer der Daten

Profacts legt die Aufbewahrungsfristen der personenbezogenen Daten unter Berücksichtigung des Proportionalitätsgrundsatzes fest und speichert die personenbezogenen Daten, solange dies nötig ist, um das vorausgesetzte Ziel zu erreichen.

7. Speicherung und Schutz personenbezogener Daten

Profacts wird alle notwendigen Maßnahmen ergreifen, um Ihre persönlichen Daten zu schützen und dadurch zu verhindern, dass sie zerstört, angetastet oder an unbefugte Dritte weitergegeben werden. Profacts arbeitet daher mit einer strengen Informationssicherheitspolitik.

Profacts speichert Ihre persönlichen Daten auf einer Software-as-a-Service-Plattform (SaaS-Plattform), die hochgradig geschützt ist und rechtlich einem Service-Vertrag gemäß DSGVO unterliegt. Alle Profacts-Mitarbeiter haben entsprechende Anweisungen erhalten, und alle Verbindungen werden über sichere TLS/SSL-Kanäle hergestellt.

Autorisierte Benutzer überwachen die Kontrolle und den Zugriff mit doppelter Authentifizierung, um die erforderliche Sicherheit zu gewährleisten.

8. Geheimhaltung

Profacts gibt Ihre persönlichen Daten nicht an Dritte weiter, die beabsichtigen, sie für Direktvermarktungszwecke zu verwenden, sofern Sie dieser Nutzung nicht ausdrücklich zugestimmt haben.

Die Teilnehmer an den Profacts-Umfragen werden vertrauliche Informationen von Profacts-Kunden, einschließlich – aber nicht ausschließlich – Marketingpläne, unveröffentlichtes Werbematerial, Kosten- und Preisinformationen und alle Informationen über aktuelle, künftige oder vorgeschlagene Produkte von Profacts-Kunden immer vertraulich behandeln und niemals an Dritte weitergeben.

9. Nehmen Sie Kontakt zu uns auf – Datenschutzbeauftragter

Profacts handelt als Inhaber der personenbezogenen Daten für die persönlichen Daten, die im Rahmen dieser Datenschutzerklärung verarbeitet werden. Wenn Sie Fragen oder Anmerkungen zu dieser Datenschutzerklärung oder den Praktiken von Profacts bzgl. der Verarbeitung personenbezogener Daten haben, können Sie eine E-Mail an dataprotectionofficer@profacts.be senden, einen Brief an DPO - Profacts BV, Pauline van Pottelsberghelaan 12, 9051 Gent, Belgien schicken oder uns anrufen (0032 9 244 06 74). Wir werden Sie so schnell wie möglich über den Status Ihrer persönlichen Daten informieren, nachdem wir Ihre Identität überprüft haben.