Privacyverklaring van Profacts BV

Laatst bijgewerkt in september 2023

Deze Privacyverklaring gaat uit van:

          Onderneming: Profacts BV

          Adres: Pauline van Pottelsberghelaan 12, 9051 Gent

          KBO: 0883.521.431

Profacts is actief in marktonderzoek, data-analyse en adviesverlening.

Profacts verwerkt persoonsgegevens conform onderhavige privacyverklaring. Door deel te nemen aan onderzoek en/of projecten van Profacts of door persoonsgegevens te verstrekken, accepteert u de handelswijze die in deze Privacyverklaring wordt beschreven.

1. Verwerken van Persoonsgegevens

De persoonsgegevens worden steeds verwerkt met inachtneming van de principes van de privacywetgeving en de Algemene Verordening Gegevensbescherming, zijnde de Europese Verordening 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van persoonsgegevens. De persoonsgegevens worden verwerkt op een rechtmatige, behoorlijke en transparante manier conform de regelgeving voor hun categorie en dit voor een welbepaald en uitdrukkelijk doel.

De bewaartermijnen van de persoonsgegevens worden contractueel bepaald door de verwerkingsverantwoordelijke. U kan over de criteria van deze bewaartermijnen bijkomende informatie opvragen bij onze Data Protection Officer.

De persoonsgegevens worden op een passende manier beveiligd door passende technische en organisatorische maatregelen. De persoonsgegevens zullen niet buiten de Europese Economische Ruimte (EER) worden overgebracht, tenzij voldoende waarborgen worden gegeven conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

2. Mogelijke Gegevens die u rechtstreeks aan ons verstrekt

In uw contact met Profacts kan u mogelijks de volgende persoonsgegevens aan Profacts meegeven naargelang het onderzoek of het project. Deze kunnen onder meer bestaan uit:

 • Identificatie- en contactgegevens
 • Financiële gegevens
 • Persoonskenmerken
 • Fysieke aspecten
 • Informatie over uw levensstijl
 • Samenstelling van uw gezin
 • Vrijetijdsbesteding en interesses
 • Consumptiegewoonten
 • Woningeigenschappen
 • Loopbaan- en academische gegevens
 • Beroep en bezigheid
 • Locatie
 • Demografische informatie
 • Feedback als consument

Andere gegevens kunnen door onze website op geautomatiseerde wijze verzameld worden door ‘cookies’ en andere systemen/applicaties die informatie verzamelen. Meer informatie kan u terugvinden in de pop-up bij het betreden van de website als gebruiker.

Iedereen die gegevens meedeelt aan Profacts garandeert dat die gegevens juist en volledig zijn. Het meedelen van onjuiste gegevens of gegevens die toebehoren aan derden kan ertoe leiden dat u als deelnemer of als klant, tijdelijk of definitief, iedere toegang, geheel of gedeeltelijk, wordt ontzegd tot de diensten van Profacts.

Profacts respecteert de regelgeving omtrent verwerking van persoonsgegevens van minderjarigen.

3. Doeleinden van de Verwerking

3.1 Profacts als Verwerkingsverantwoordelijke

Profacts verwerkt uw persoonsgegevens voor o.a. volgende doeleinden:

 • Het uitvoeren van marktonderzoek in de breedste zin van het woord en via een breed spectrum aan offline en online datacollectie methodes (zoals bijvoorbeeld, maar niet beperkt tot, online- en/of offline vragenlijsten (inclusief briefwisseling), telefonische bevraging en/of persoonlijke bevraging (zoals bijvoorbeeld persoonlijke interviews, online community, groepsdiscussies, of andere vormen van interactie);
 • Het beheer van persoonsgegevens die in het kader van de normale bedrijfsvoering worden verzameld, waaronder klantenbeheer, personeelsbeheer, leveranciersbeheer, administratie en het naleven van wetgeving.
 • De rekrutering van nieuwe medewerkers (persoonsgegevens van niet-weerhouden kandidaten worden in principe maximaal 2 jaar bewaard tenzij anders overeengekomen met de betrokken kandidaat)
 • Het verstrekken van informatie over onze professionele en sociale activiteiten, of een ander onderwerp dat u kan aanbelangen binnen de lijn van onze activiteit;
 • Informatie over onze diensten en producten;
 • Voor data-analyse, statistische verwerking en data-modeling;
 • Om wettelijke verplichtingen na te komen;
 • Voor het uitvoeren van een verwerkingsactiviteit die het gerechtvaardigd belang van de onderneming vereist, bijvoorbeeld wanneer het nodig is omtrent het nemen van veiligheidsmaatregelen;
 • Het verstrekken van informatie die gelegitimeerd door een autoriteit wordt opgevraagd.

In het kader van deze doelen kunnen professionele partners bindend worden aangesteld door Profacts voor het uitvoeren van diensten. Deze partijen handelen conform de geldende privacywetgeving. De persoonsgegevens zullen niet buiten de Europese Economische Ruimte (EER) worden overgebracht, tenzij voldoende waarborgen worden gegeven conform de toepasselijke regelgeving omtrent datatransfers (bijvoorbeeld Standard Contractual Clauses). U kan hieromtrent meer inlichtingen verkrijgen bij onze Data Protection Officer (dataprotectionofficer@profacts.be).

3.2 Profacts als Verwerker

Bij dienstverlening in opdracht van klanten, krijgt Profacts mogelijks toegang tot databases met persoonsgegevens en andere gevoelige informatie van de opdrachtgever-klant. Profacts volgt in deze gevallen enkel de instructies op van haar klant die het doel en de middelen van de verwerking bepaalt. In dergelijke situaties zal de klant de rol van “Verwerkingsverantwoordelijke” en Profacts de rol van “Verwerker” hebben, zoals beschreven in de AVG. Bij de opvolging van deze opdrachten wordt de privacyverklaring van desbetreffende klant gevolgd.

Dit betekent dat u zich bij het uitoefenen van uw rechten moet wenden tot de Verwerkingsverantwoordelijke van de opdracht (bijvoorbeeld: Profacts kan u contacteren in het kader van een onderzoek waarbij uw contactgegevens werden aangeleverd door de opdrachtgever omdat u met deze opdrachtgever een contact relatie heeft). De verwerking van persoonsgegevens voor deze klanten gebeurt conform onze aanvullende algemene voorwaarden inzake gegevensbescherming of is vastgelegd in een specifieke verwerkersovereenkomst met de klant van Profacts.

4. Uw rechten als betrokkene

4.1 Algemeen

Wil u informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens of wenst u deze te raadplegen, over te dragen, te wijzigen, te corrigeren of deze te verwijderen dan kan u hiervoor een e-mail sturen, mits afdoende bewijs van uw identiteit, naar het emailadres van onze Data Protection Officer (dataprotectionofficer@profacts.be) of gebruik maken van de geijkte uitschrijvingsmogelijkheden die Profacts u aanbiedt.

Via deze weg en op dezelfde wijze kan u ook bezwaar indienen tegen de verwerking van persoonsgegevens door Profacts of meedelen aan Profacts dat u de communicatie met Profacts wenst te beëindigen. De gegevens worden aangepast of verwijderd in de mate van het mogelijke en naargelang de technische mogelijkheden het toelaten.

Uw aanvraag zal conform de wettelijke termijnen worden behandeld. Er zal zoveel als mogelijk aan uw vraag worden voldaan, maar deze rechten zijn niet absoluut, in die zin dat het kan voorkomen dat wij onder meer verplicht zijn bepaalde gegevens bij te houden om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

In het geval Profacts optreedt als Verwerker zal Profacts de instructies van de Verwerkingsverantwoordelijke opvolgen. Het kan evenwel voorkomen dat u toch nog in een database van een andere Verwerkingsverantwoordelijke opgenomen bent en dat Profacts u in opdracht van deze andere Verwerkingsverantwoordelijke toch nog kan contacteren.

Wanneer er sprake is van een data-incident waardoor een hoog risico ontstaat dat uw rechten en de bescherming van uw persoonsgegevens dreigen te worden geschonden zal de toezichthoudende autoriteit hiervan op de hoogte worden gesteld en u als betrokkene worden geïnformeerd.

4.2 Deelname aan specifieke diensten (onderzoeken, enquêtes, focusgroepen van Profacts) waarvoor toestemming wordt gevraagd

Alle persoonsgegevens die Profacts verzamelt op grond van deze vragenlijsten zijn vrijwillig aan ons verstrekt. Niemand is op welke manier dan ook verplicht informatie te verstrekken.

Bij opstart van elk onderzoek zal steeds aan het begin naar uw toestemming worden gevraagd. U heeft hierbij de mogelijkheid uw toestemming te weigeren. De deelname zal worden stopgezet.

Alle respondenten hebben te allen tijde de mogelijkheid om hun deelname aan onderzoek op om het even welk ogenblik te beëindigen.

Profacts behoudt zich het recht voor deelnemers te schrappen indien ze niet voldoen aan de voorwaarden voor de deelname aan het onderzoek. 

5. Veiligheid en vertrouwelijkheid

Profacts heeft veiligheidsmaatregelen ontwikkeld, die aangepast zijn op technisch en organisatorisch vlak, om de vernietiging, het verlies, de vervalsing, de wijziging, de niet-toegestane toegang of de kennisgeving per vergissing aan derden van persoonsgegevens te vermijden. Alle gegevens worden steeds vertrouwelijk behandeld. Wanneer Profacts optreedt als Verwerker worden de instructies van de opdrachtgever (de verantwoordelijke) inzake technische en organisatorische maatregelen opgevolgd.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via dataprotectionofficer@profacts.be.

6. Neem contact met ons op – Functionaris voor gegevensbescherming

Deze Privacyverklaring kan aangepast worden in functie van nieuwe wettelijke bepalingen of regelgeving. De wijzigingen worden automatisch van kracht na publicatie. Het privacybeleid bij Profacts is onderworpen aan het Belgisch recht en origineel geschreven in het Nederlands, bij interpretatie van vertalingen gaat de nederlandstalige versie voor.

De Belgische Autoriteiten (bv. de Gegevensbeschermingsautoriteit) en de rechtbanken bevoegd voor de maatschappelijke zetel zijn, bij uitsluiting van alle andere, bevoegd om kennis te nemen van geschillen en klachten die zouden rijzen met betrekking tot deze website of het gebruik ervan of aangaande de verwerking van persoonsgegevens of enig ander geschil.

Indien u vragen of opmerkingen heeft over deze Privacyverklaring of de praktijken die Profacts hanteert voor de verwerking van persoonsgegevens, gelieve ons dan een e-mail te sturen (via dataprotectionofficer@profacts.be) of te schrijven naar DPO - Profacts BV, Pauline van Pottelsberghelaan 12, 9051 Gent, België.


Déclaration de confidentialité de Profacts SARL

Dernière mise à jour en septembre 2023

La présente déclaration de confidentialité est publiée par :

          Entreprise : Profacts SRL

          Adresse : Pauline van Pottelsberghelaan 12, 9051 Gand

          BCE : 0883.521.431

Profacts est actif dans le domaine des études de marché, de l'analyse de données et des services de conseil.

Profacts traite les données à caractère personnel conformément à la présente déclaration de confidentialité. En participant à des études et/ou à des projets de Profacts ou en fournissant des données personnelles, vous acceptez les pratiques décrites dans la présente déclaration de confidentialité. 

1. Traitement des données à caractère personnel

Les données à caractère personnel sont toujours traitées dans le respect des principes de la législation sur la protection de la vie privée et du Règlement général sur la protection des données, à savoir le Règlement européen 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection des données à caractère personnel. Les données à caractère personnel sont traitées de manière légale, appropriée et transparente, conformément à la réglementation relative à leur catégorie et pour des finalités déterminées et explicites.

Les périodes de conservation des données à caractère personnel sont déterminées contractuellement par le responsable du traitement. Vous pouvez demander des informations complémentaires sur les critères de ces périodes de conservation à notre délégué à la protection des données (« Data Protection Officer »).

Les données à caractère personnel sont sécurisées de manière appropriée au moyen de mesures techniques et organisationnelles adéquates. Les données à caractère personnel ne seront pas transférées en dehors de l'Espace économique européen (EEE), à moins que des garanties suffisantes ne soient en place, conformément au règlement général sur la protection des données.

2. Données éventuelles que vous nous fournissez directement

Dans le cadre de vos contacts avec Profacts, vous pouvez éventuellement fournir à Profacts les données à caractère personnel ci-dessous, en fonction de l’étude ou du projet :

 • Données d’identification et de contact
 • Données financières
 • Caractéristiques personnelles
 • Aspects physiques
 • Informations sur votre mode de vie
 • Composition de votre ménage
 • Activités de loisirs et centres d'intérêt
 • Habitudes de consommation
 • Caractéristiques relatives au logement
 • Données sur les carrières et les études
 • Profession et nature de l’activité
 • Situation géographique
 • Informations démographiques
 • Feedback en tant que consommateur

D'autres données peuvent être collectées automatiquement par notre site Web au moyen de « cookies » et d'autres systèmes/applications qui recueillent des informations. Vous trouverez de plus amples informations dans la fenêtre contextuelle qui s'affiche lorsque vous entrez sur le site en tant qu'utilisateur.

Toute personne qui communique des données à Profacts garantit que ces données sont correctes et complètes. La communication de données erronées ou de données appartenant à des tiers peut avoir pour conséquence de vous priver, en tant que participant ou client, temporairement ou définitivement, de tout accès, en tout ou en partie, aux services de Profacts.

Profacts respecte la réglementation relative au traitement des données à caractère personnel des mineurs d’âge.

3. Finalités du traitement

3.1 Profacts en tant que responsable du traitement

Profacts traite vos données à caractère personnel, entre autres, aux fins suivantes :

 • La réalisation d’études de marché au sens le plus large du terme et par le biais d'un large éventail de méthodes de collecte de données en ligne et hors ligne (telles que, par exemple, mais sans s'y limiter, des enquêtes en ligne et/ou hors ligne (y compris la correspondance), des enquêtes par téléphone et/ou des enquêtes en face à face (telles que, par exemple, des entretiens en face à face, une communauté en ligne, des discussions de groupe ou d'autres formes d'interaction) ;
 • La gestion des données à caractère personnel collectées dans le cadre de nos activités standard, y compris la gestion des clients, la gestion du personnel, la gestion des fournisseurs, l'administration et le respect de la législation ;
 • Le recrutement de nouveaux employés (les données à caractère personnel des candidats non refusés sont en principe conservées pendant deux ans au maximum, sauf accord contraire avec le candidat concerné) ;
 • La fourniture d’information sur nos activités professionnelles et sociales, ou tout autre sujet susceptible de vous intéresser dans le cadre de nos activités ;
 • Des informations sur nos services et produits ;
 • L'analyse de données, le traitement statistique et la modélisation de données ;
 • Le respect d’obligations légales ;
 • L’exécution d’une activité de traitement qui requiert l'intérêt légitime de l'entreprise, par exemple lorsque cela est nécessaire pour la mise en œuvre de mesures de sécurité ;
 • La fourniture d’information à une autorité dont la demande est légitime.

À ces fins, des partenaires professionnels peuvent être désignés de manière contraignante par Profacts pour l’exécution de services. Ces parties agiront conformément à la législation applicable en matière de protection de la vie privée. Les données à caractère personnel ne seront pas transférées en dehors de l'Espace économique européen (EEE) à moins que des garanties suffisantes ne soient en place, conformément aux réglementations applicables en matière de transfert de données (par exemple, les clauses contractuelles types). Vous pouvez obtenir plus d'informations à ce sujet auprès de notre délégué à la protection des données (dataprotectionofficer@profacts.be).

3.2 Profacts en tant que sous-traitant

En fournissant des services pour le compte de clients, Profacts peut avoir accès à des bases de données contenant des données à caractère personnel et d'autres informations sensibles du donneur d’ordre-client. Dans de tels cas, Profacts ne fera que suivre les instructions de son client qui déterminent la finalité et les moyens du traitement. Dans de telles situations, le client aura le rôle de « responsable du traitement » et Profacts celui de « sous-traitant », tel que décrit dans le RGPD. Dans le cadre de ces missions, la déclaration de confidentialité du client concerné sera respectée.

Par conséquent, lorsque vous souhaitez exercer vos droits, vous devez vous adresser au responsable du traitement de la mission (par exemple : Profacts peut prendre contact avec vous dans le cadre d'une enquête pour laquelle vos données de contact ont été fournies par le client, car vous êtes en contact avec ce client). Le traitement des données à caractère personnel pour ces clients est effectué conformément à nos conditions générales supplémentaires sur la protection des données ou est défini dans un accord de sous-traitance spécifique avec le client de Profacts.

4. Vos droits en tant que personne concernée

4.1 Généralités

Si vous souhaitez obtenir des informations sur le traitement de vos données à caractère personnel ou si vous souhaitez les consulter, les transférer, les modifier, les corriger ou les supprimer, vous pouvez envoyer un e-mail à cet effet, accompagné d'une preuve suffisante de votre identité, à l'adresse électronique de notre délégué à la protection des données (dataprotectionofficer@profacts.be) ou utiliser les options de désinscription intégrées qui vous sont proposées par Profacts.

Par ce biais et de la même manière, vous pouvez également vous opposer au traitement des données à caractère personnel par Profacts ou informer Profacts que vous souhaitez mettre fin à la communication avec Profacts. Les données seront adaptées ou supprimées dans la mesure du possible et dans la mesure où les possibilités techniques le permettent.

Votre demande sera traitée dans le respect des délais prescrits. Votre demande sera satisfaite dans la mesure du possible, mais ces droits ne sont pas absolus, en ce sens que nous pouvons être tenus de conserver certaines données pour nous conformer à une obligation légale, entre autres.

Si Profacts agit en tant que sous-traitant, Profacts suivra les instructions du responsable du traitement. Toutefois, il se peut que vous soyez encore inclus dans la base de données d'un autre responsable du traitement et Profacts pourra toujours prendre contact avec vous au nom de cet autre responsable du traitement.

Lorsqu’il est question d’une violation de données qui risque de porter atteinte à vos droits et à la protection de vos données à caractère personnel, l’autorité de contrôle sera notifiée, et en cas de risque élevé pour les droits et libertés des personnes physiques, vous serez également informé.

4.2 Participation à des services spécifiques (études, enquêtes, groupes de discussion Profacts) qui requièrent le consentement

Toutes les données à caractère personnel collectées par Profacts dans le cadre de ces études nous sont fournies sur base volontaire. Personne n'est tenu de quelque manière que ce soit de fournir des informations.

Au début de chaque étude, votre consentement vous sera toujours demandé. Ce faisant, vous aurez la possibilité de refuser de donner votre consentement. La participation sera dès lors interrompue.

Tous les répondants ont la possibilité de mettre fin à leur participation à l’étude à tout moment.

Profacts se réserve le droit d’exclure des participants s'ils ne remplissent pas les conditions de participation à l'étude.

5. Sécurité et confidentialité

Profacts a mis au point des mesures de sécurité, adaptées sur le plan technique et organisationnel, pour éviter la destruction, la perte, la falsification, la modification, l'accès non autorisé ou la notification involontaire à des tiers de données à caractère personnel. Toutes les données seront traitées de manière confidentielle à tout moment. Lorsque Profacts agit en tant que responsable du traitement, les instructions du donneur d’ordre (le responsable) concernant les mesures techniques et organisationnelles doivent être suivies.

Si vous avez le sentiment que vos données ne sont pas sécurisées de manière appropriée ou s’il existe des indices d'utilisation abusive, veuillez nous contacter à l'adresse électronique suivante : dataprotectionofficer@profacts.be.

6. Contacts - Délégué à la protection des données

La présente déclaration de confidentialité peut être modifiée en fonction de nouvelles dispositions légales ou réglementaires. Les modifications prendront automatiquement effet après leur publication. La politique de confidentialité de Profacts est régie par le droit belge et initialement rédigée en néerlandais. C’est la version en langue néerlandaise qui doit servir de référence pour l’interprétation des dispositions.

Les autorités belges (notamment l'Autorité de la protection des données) et les tribunaux compétents pour le siège social sont, à l'exclusion de tout autre, compétents pour prendre connaissance des litiges et des plaintes qui pourraient survenir à propos de ce site Web ou de son utilisation ou à propos du traitement des données à caractère personnel ou de tout autre litige.

Pour toute question ou remarque sur la présente déclaration de confidentialité ou sur les pratiques de Profacts en matière de traitement des données à caractère personnel, veuillez nous envoyer un e-mail (à l'adresse dataprotectionofficer@profacts.be) ou écrire à DPO - Profacts SRL, Pauline van Pottelsberghelaan 12, 9051 Gand, Belgique.


Privacy Statement of Profacts BV

Last updated in September 2023

This Privacy Statement is published by:

          Company: Profacts BV

          Address: Pauline van Pottelsberghelaan 12,  9051 Gent

          CBE no.: 0883.521.431

Profacts is active in market research, data analysis and providing advice.

Profacts processes personal data in accordance with this privacy statement. By participating in research and/or projects of Profacts or by providing personal data, you accept the working method set out in this Privacy Statement.

1. Personal Data Processing

Personal data are always processed with due regard for the principles of the privacy legislation and the General Data Protection Regulation, i.e. European Regulation 2016/679 of 27 April 2016 on the protection of personal data. Personal data are processed legitimately, fairly and transparently in accordance with the regulations pertaining to their category and for a specified and express purpose.

The controller contractually lays down the storage periods for the personal data. You can retrieve additional information regarding the criteria for these storage periods from our Data Protection Officer.

The personal data are secured appropriately by means of appropriate technical and organisational measures. Personal data shall not be transmitted outside the European Economic Area (EEA) unless sufficient guarantees are given in accordance with the General Data Protection Regulation.

2. Possible data that you provide directly to us

When you contact Profacts, it may occur that you provide us with the following personal data, depending on the research or the project. For example, these can consist of:

 • identification and contact data
 • financial data
 • personal characteristics
 • physical aspects
 • information regarding your lifestyle
 • composition of your family
 • leisure activities and interests
 • consumer habits
 • housing properties
 • career and academic data
 • occupation and business
 • location
 • demographic information
 • feedback as consumer

Other data can also be automatically collected by our website by means of “cookies” and other systems/applications that collect information. You can find more information in the pop-up on entering the website as user.

Everyone disclosing data to Profacts guarantees that such data are correct and complete. Disclosing incorrect data or data that belong to third parties can mean that you, as participant or as customer, shall be temporarily or definitively refused any access, either fully or partially, to the Profacts services.

Profacts respects the regulations regarding the processing of personal data of minors.

3. Purposes of the Processing

3.1 Profacts as Controller

Profacts processes your personal data for the following purposes, for example:

 • Performing market research in the broadest sense of the word and by way of a broad spectrum of offline and online data collection methods (such as, but not limited to, online and/or offline questionnaires (including correspondence), surveys by telephone and/or personally (such as personal interviews, online community, group discussions or other forms of interaction, for example);
 • Managing personal data that are collected within the scope of normal business activities, including customer management, personnel management, suppliers’ management, administration, and compliance with legislation.
 • Recruiting new employees (in principle, personal data of non-appointed candidates are stored for a maximum period of 2 years unless otherwise agreed with the respective candidate);
 • Providing information regarding our professional and social activities or any other subject that can concern you within the scope of our activity;
 • Information regarding our services and products;
 • For data analysis, statistic processing and data modelling;
 • To comply with legal obligations;
 • To perform a processing activity that requires the legitimate interest of the company, for example where it is necessary with regard to taking security measures;
 • Providing information that is legitimately requested by a government authority.

Profacts can appoint professional partners to perform services within the scope of these purposes. These parties act in conformity with the applicable privacy legislation. Personal data shall not be transmitted outside the European Economic Area (EEA) unless sufficient guarantees are given in accordance with the applicable regulations on data transfers (e.g. Standard Contractual Clauses). You can obtain further information in this regard from our Data Protection Officer (dataprotectionofficer@profacts.be).

3.2 Profacts as Processor

In the case of service provision as instructed by a person commissioning the project, Profacts may obtain access to databases containing the instructing person’s personal data and other sensitive information. In such cases, Profacts follows only the instructions of its instructing customer who determines the purpose and means of processing. In such situations, the customer shall have the role of “Controller” and Profacts that of “Processor” as set out in the GDPR. The privacy statement of the respective customer is followed when carrying out such projects.

This means that you must consult the Controller of the project when exercising your rights (e.g.: Profacts can contact you within the scope of a research where your contact data were provided by the person commissioning the project because you have some or other connection to that person). Personal data processing for these customers is done in accordance with our supplementary general terms and conditions regarding data protection or is laid down in a specific processing agreement with the Profacts customer.

4. Your rights as data subject

4.1 General

If you want information about the processing of your personal data or if you wish to consult, transmit, alter, correct or remove them, then you can send an email to do so to our Data Protection Officer (dataprotectionofficer@profacts.be) for this purpose, on condition that you provide sufficient proof of your identity, or you can use the established possibilities that Profacts offers you to unsubscribe

By the same means and in the same manner, you can also submit an objection to letting Profacts process your personal data or you can inform Profacts that you wish to terminate the communication with Profacts. The data shall be adjusted or removed where possible and to the extent that the technical possibilities enable this to be done.

Your request shall be dealt with in accordance with the legal periods. Your request shall be granted insofar as this is possible, but these rights are not absolute, meaning that it may be, for example, that we are obliged to store certain data to comply with a legal obligation.

Where Profacts acts as Processor, it will follow the Controller’s instructions. It may occur, however, that you have nevertheless been included in another Controller’s database and that Profacts can still contact you as instructed by such other Controller.

In the case where a data incident causes a high risk that your rights and personal data protection are under threat of being violated, the supervisory authority will be notified accordingly and you will be informed as data subject..

4.2 Participation in specific services for which permission is requested (Profacts researches, surveys and focus groups)

All personal data that Profacts collects on the grounds of these questionnaires are provided to us voluntarily. No-one is obliged to provide information in any manner whatsoever.

Your permission will always be requested at the start of any research. You hereby have the possibility of refusing your permission. Participation will then be stopped.

All respondents always have the possibility terminate their participation in research at any time whatsoever.

Profacts reserves the right to remove participants if they do not meet the terms and conditions for participating in the research.

5. Security and confidentiality

Profacts has developed security measures that are adapted with regard to technical and organisational levels to avoid the destruction, loss, fraud, alteration, unauthorised access or mistaken disclosure of personal data to third parties. All data are handled confidentially. Where Profacts acts as Processor, the instructions of the person commissioning the project (the person responsible) regarding technical and organisational measures are followed.

You can contact the data protection officer at dataprotectionofficer@profacts.be if you think that your data are not sufficiently secured or there are indications of misuse.

6. Contact us – Data Protection Officer

This Privacy Statement can be adjusted within the scope of new legal provisions or regulations. The amendments will take effect automatically after they have been published. The Profacts privacy policy is subjected to Belgian law and originally written in Dutch; the Dutch version shall prevail in the case of translation interpretation.

The Belgian Authorities (e.g. the Data Protection Authority) and, to the exclusion of all others, the courts having jurisdiction for the registered office, are competent to take cognisance of disputes and complaints that might arise with regard to this website or the use thereof or with regard to processing personal data or any other dispute.

If you have any questions or remarks regarding this Privacy Statement or the practices that Profacts maintains in processing personal data, then please send an email to us (at dataprotectionofficer@profacts.be) or write to DPO - Profacts BV, Pauline van Pottelsberghelaan 12, 9051 Ghent, Belgium.